Algemene Voorwaarden IT Efficiency BV

De besloten vennootschap IT Efficiency B.V. (hierna: IT Efficiency) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80764835 en is gevestigd aan Pasteurstraat 12 (7555NG) te Hengelo.


 

Deel I – Algemene bepalingen

Artikel 1 – Begrippen
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door IT Efficiency.
3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
4. Diensten: procesoptimalisatie, implementatie van software(processen), applicatiebeheer, advisering op gebied van koppelingen en IT alsmede projectmanagement.
5. IT Efficiency: de dienstverlener die Diensten aanbiedt aan Opdrachtgever.
6. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die IT Efficiency heeft aangesteld, projecten aan IT Efficiency heeft verleend voor Diensten die door IT Efficiency worden uitgevoerd, of waaraan IT Efficiency een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
7. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en IT Efficiency, alsmede voorstellen van IT Efficiency voor Diensten die door IT Efficiency aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door IT Efficiency waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.
8. I(C)T-infrastructuur: een digitale omgeving waarin gewerkt kan worden en middels welke gebruik kan worden gemaakt van applicaties en programmatuur van Opdrachtgever en/of derden. IT Efficiency creëert IT-infrastructuren en ondersteunt Opdrachtgever onder meer met vraagstukken die Opdrachtgever heeft betreffende de I(C)T-infrastructuur, alsmede ondersteunt IT Efficiency met nieuwere versies c.q. updates van de I(C)T-infrastructuur alsmede migraties. 

Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van IT Efficiency, elke Overeenkomst tussen IT Efficiency en Opdrachtgever en op elke dienst die door IT Efficiency wordt aangeboden.
2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal IT Efficiency aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met IT Efficiency is overeengekomen.
4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.
6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
10. In het geval IT Efficiency niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen. 

Artikel 3 – Het Aanbod
1. Alle door IT Efficiency gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
2. IT Efficiency is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft IT Efficiency het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor IT Efficiency gegronde reden te weigeren.
3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.
4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
5. Oplevertijden in het aanbod van IT Efficiency zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst
1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van IT Efficiency heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan IT Efficiency te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.
2. IT Efficiency heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.
3. IT Efficiency is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
4. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
5. Elke Overeenkomst die met IT Efficiency wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan IT Efficiency wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met IT Efficiency is verbonden.
6. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever zijnde een Bedrijf is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever zijnde een Consument heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij IT Efficiency met toestemming van Opdrachtgever reeds aanvang heeft gemaakt met de Dienstverlening. Opdrachtgever ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht.
7. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. 

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst
1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een bepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die IT Efficiency van Opdrachtgever verkrijgt.
2. Zowel Opdrachtgever als IT Efficiency kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover IT Efficiency ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
4. Partijen kunnen de Overeenkomst met een aangetekend schrijven beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
5. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van IT Efficiency tegen het overeengekomen (uur)tarief. De urenregistratie van IT Efficiency is hierbij leidend.
6. Zowel Opdrachtgever als IT Efficiency kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surseance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is IT Efficiency nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding. 

Artikel 6 – Uitvoering van de dienstverlening
1. IT Efficiency zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. IT Efficiency staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
2. De Overeenkomst op basis waarvan IT Efficiency de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door IT Efficiency aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. IT Efficiency heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
4. Bij de uitvoering van de Diensten is IT Efficiency niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor IT Efficiency, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
5. IT Efficiency is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt IT Efficiency Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.
7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is IT Efficiency aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door IT Efficiency of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft IT Efficiency recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 7 – Verplichtingen Opdrachtgever
1. Opdrachtgever is verplicht alle door IT Efficiency verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat IT Efficiency niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
2. IT Efficiency is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is IT Efficiency verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door IT Efficiency voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
3. IT Efficiency kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is IT Efficiency gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan IT Efficiency. 

Artikel 8 – Adviezen
1. IT Efficiency kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal IT Efficiency de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.
2. De door IT Efficiency verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als bindend advies.
3. Opdrachtgever is op eerste verzoek van IT Efficiency verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien IT Efficiency wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling geeft op een door IT Efficiency gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.
4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van IT Efficiency kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.
5. Opdrachtgever zal IT Efficiency schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst. 

Artikel 9 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen
1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. IT Efficiency is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van IT Efficiency, IT Efficiency een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever. 

Artikel 10 – Prijzen en betaling
1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
2. IT Efficiency voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen (uur)tarief.
3. Indien overeengekomen, worden de reistijd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten aan Opdrachtgever doorberekend.
4. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door IT Efficiency ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
5. De kosten van de werkzaamheden kunnen achteraf berekend aan de hand van de door IT Efficiency opgestelde urenregistratie (nacalculatie).
6. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
7. Indien overeengekomen, dient Opdrachtgever deelbetalingen te verrichten per oplevermoment.
8. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
9. IT Efficiency is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
10. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn van 14 kalenderdagen zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van IT Efficiency.
11. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar. 

Artikel 11 – Incassobeleid
1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 kalenderdagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal IT Efficiency zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
3. Indien IT Efficiency meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever. 

Artikel 12 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging
1. IT Efficiency gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal IT Efficiency de betrokkene hierover informeren.
2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van IT Efficiency verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever IT Efficiency tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
3. Indien IT Efficiency op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is. 

Artikel 13 – Opschorting en ontbinding
1. IT Efficiency heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor IT Efficiency gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
2. IT Efficiency is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.
3. IT Efficiency is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om IT Efficiency te vergoeden voor elk financieel verlies dat IT Efficiency lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever. 

Artikel 14 – Overmacht
1. IT Efficiency is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
2. Onder overmacht aan de zijde van IT Efficiency wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van IT Efficiency, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan IT Efficiency zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van IT Efficiency of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van IT Efficiency buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. IT Efficiency is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping. 

Artikel 15 – Beperking van aansprakelijkheid
1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van IT Efficiency alleen geacht te bestaan indien IT Efficiency dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van IT Efficiency, is IT Efficiency uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever IT Efficiency binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en IT Efficiency deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat IT Efficiency in staat is om adequaat te reageren.
3. Indien het verrichten van Diensten door IT Efficiency leidt tot aansprakelijkheid van IT Efficiency, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens IT Efficiency. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel. De aansprakelijkheid is voorts verder beperkt tot het bedrag dat door haar aansprakelijkheidsverzekering maximaal per aanspraak per jaar wordt uitgekeerd.
4. IT Efficiency sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. IT Efficiency is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
5. Opdrachtgever vrijwaart IT Efficiency voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door IT Efficiency geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van IT Efficiency.
6. Enige door IT Efficiency opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van IT Efficiency.
7. De inhoud van het opgeleverde advies van IT Efficiency is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van IT Efficiency opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van IT Efficiency. IT Efficiency is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
8. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is IT Efficiency nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in IT Efficiency haar eigen advies.
9. IT Efficiency staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens IT Efficiency verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
10. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van IT Efficiency vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij IT Efficiency binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van IT Efficiency. 

Artikel 16 – Geheimhouding
1. IT Efficiency en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan IT Efficiency bekend gemaakt is en/of op andere wijze door IT Efficiency is verkregen.
2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door IT Efficiency opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht IT Efficiency steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.
3. Indien IT Efficiency op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en IT Efficiency zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is IT Efficiency niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door IT Efficiency aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van IT Efficiency vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal IT Efficiency vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van IT Efficiency is verspreid.
5. De geheimhoudingsverplichting leggen IT Efficiency en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op. 

Artikel 17 – Intellectuele Eigendomsrechten
1. Alle IE-rechten en auteursrechten van IT Efficiency waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij IT Efficiency en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van IT Efficiency worden overgedragen aan Opdrachtgever, is IT Efficiency gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.
3. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van IT Efficiency rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van IT Efficiency. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door IT Efficiency opgeleverde zaken, dient IT Efficiency expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
4. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van IT Efficiency rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.
6. Elke inbreuk van Opdrachtgever op de IE-rechten (en auteursrechten) van IT Efficiency, wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van € 5.000,- euro (zegge: vijfduizend euro) en een boete van € 100,- euro (zegge: honderd euro) voor elke dag dat de inbreuk voortduurt. Dit laat het recht van IT Efficiency onverlet om een schadevergoeding, van welke aard ook, vorderen. 

Artikel 18 – Vrijwaring en juistheid van informatie
1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan IT Efficiency verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan IT Efficiency zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
2. Opdrachtgever vrijwaart IT Efficiency van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
3. Opdrachtgever vrijwaart IT Efficiency voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
4. Opdrachtgever vrijwaart IT Efficiency voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).
5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan IT Efficiency verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten. 

Artikel 19 – Klachten
1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van IT Efficiency of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@it-efficiency.nl met als onderwerp “Klacht”.
2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil IT Efficiency de klacht in behandeling kunnen nemen.
3. IT Efficiency zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen. 

Artikel 20 – Toepasselijk recht
1. Op de rechtsverhouding tussen IT Efficiency en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2. IT Efficiency heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
3. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.
4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen IT Efficiency en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Overijssel (locatie Almelo) tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.


 

Deel II – Procesoptimalisatie, implementatie, inrichting en installeren van I(C)T-infrastructuur en applicaties, applicatiebeheer

Artikel 21 – Uitvoering van de dienstverlening
1. Partijen leggen alle kenmerken, functionaliteiten, eigenschappen en meer van de uit te voeren Diensten schriftelijk vast. Indien de gemaakte afspraken te summier zijn om te voldoen aan de wensen van Opdrachtgever, dienen partijen in overleg te treden en de afspraken c.q. de Overeenkomst dienovereenkomstig aan te passen.
2. IT Efficiency zal de Diensten op zulk een manier leveren die overeenkomt met de algemeen geaccepteerde standaard in de sector en zal de Diensten naar beste inzicht en vermogen in overeenstemming met de voorwaarden en condities uiteengezet in de opdrachtbevestiging en deze algemene voorwaarden leveren. Partijen erkennen dat de planningen en budgetten opgenomen in de opdrachtbevestiging schattingen zijn en dat IT Efficiency niet in gebreke is louter door het overschrijden van een tijdsplanning en een budgetschatting opgenomen in enige opdrachtbevestiging of gerelateerde correspondentie. Indien IT Efficiency verwacht dat de tijdsplanningen of budgetschatting(en) die zijn opgenomen in de Opdrachtbevestiging zullen worden overschreden, dan zal zij de Opdrachtgever hieromtrent schriftelijk informeren.
3. Opdrachtgever is op eerste verzoek van IT Efficiency verplicht om door IT Efficiency verstrekte voorstellen te beoordelen, althans binnen de overeengekomen periode. Indien IT Efficiency wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling op een door IT Efficiency gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.
4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat mede afhankelijk is van externe factoren die de implementatie kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en/of diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie. 

Artikel 22 – Inrichten applicaties en applicatiebeheer
1. Als onderdeel van de dienstverlening kan IT Efficiency de applicaties binnen de I(C)T-infrastructuur van Opdrachtgever inrichten ten behoeve van Opdrachtgever en/of de applicaties van Opdrachtgever beheren. Indien is overeengekomen dat IT Efficiency dergelijke inrichting en/of applicatiebeheer zal uitvoeren, dient Opdrachtgever haar volledige medewerking, alsmede de toegang tot diens applicaties, accounts en alle daarvoor vereiste codes en inloggegevens te verstrekken op eerste verzoek van IT Efficiency, tenzij anders overeengekomen.
2. De omvang van de inrichting en/of applicatiebeheer strekt zich slechts uit tot hetgeen expliciet door partijen is overeengekomen. Alle wijzigingen of het anderszins doorvoeren van verbeteringen zijdens IT Efficiency, worden aan Opdrachtgever voorgesteld voor zover IT Efficiency het doorvoeren van deze wijzigingen in het belang acht van de Opdrachtgever.
3. De aard van de dienstverlening brengt met zich dat eventuele te behalen resultaten afhankelijk zijn van diverse externe factoren die de resultaten van de dienst kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit en beschikbaarheid van de bij de uitvoering van de dienstverlening benodigde software of diensten van derden. Externe factoren zoals onder andere, maar niet beperkt tot regels, richtlijnen, beleid alsmede technologische ontwikkelingen kunnen daarom van invloed zijn op de werkwijze van IT Efficiency. IT Efficiency zal haar werkzaamheden uitvoeren met inachtneming van voorgenoemde factoren en rekening houden met eventuele wijzigingen daarvan. Voorgenoemde bepalingen leveren Opdrachtgever nimmer een grond voor ontbinding van de Overeenkomst of een recht op schadevergoeding.
4. Indien de werkzaamheden naar inzicht van IT Efficiency haar dienstverlening te buiten gaan, is zij gerechtigd voor dergelijke werkzaamheden een derde in te schakelen of te voorzien in de bemiddeling tussen Opdrachtgever en een derde ten behoeve van het uitvoeren van de dienstverlening.
5. Ondanks de overeengekomen dienstverlening van IT Efficiency, heeft Opdrachtgever hiernaast altijd een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het gebruik van de applicaties binnen de I(C)T-infrastructuur. Indien voor het gebruik van de applicatie of werken van intellectuele eigendom van derden (zoals foto’s, video’s, lay-outs) licenties van derden noodzakelijk zijn, zal Opdrachtgever deze licenties afnemen en er voor zorgen dat de daarin opgenomen bepalingen stipt nageleefd worden.
6. Voor de uitvoering van de inrichting van de applicaties kan IT Efficiency tevens afhankelijk zijn van de richtlijnen, regels en het beleid van derden. Deze diensten worden dan ook uitgevoerd met inachtneming van de beperkingen die gesteld worden door de betreffende partijen.
7. Het uitvoeren van applicatiebeheer kan (tijdelijke) onderbrekingen veroorzaken ten aanzien van het account van Opdrachtgever, hetgeen voor Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding rechtvaardigt. 

Artikel 23 – Beperking van aansprakelijkheid
1. IT Efficiency is nimmer aansprakelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van applicaties en software van derden en is niet aansprakelijk voor het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de diensten van derden.
2. IT Efficiency is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge, of in verband met aangebrachte wijzigingen of verrichte werkzaamheden in of aan de diensten van derden. Opdrachtgever is voorts zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van applicaties en software van derden.
3. Aansprakelijkheid van IT Efficiency voor (het functioneren van) plug-ins van derden is uitgesloten. IT Efficiency is voorts niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge, of in verband met aangebrachte wijzigingen of verrichte werkzaamheden in of aan de Website van IT Efficiency die zonder uitdrukkelijke toestemming van IT Efficiency heeft plaatsgevonden.
4. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van zijn eigen apparaten waarop de Dienst is geïnstalleerd, beveiliging van wachtwoorden en meer. In geen geval is IT Efficiencyaansprakelijk.
5. Opdrachtgever vrijwaart IT Efficiency van alle aanspraken van applicaties en software van derden of andere derden ten gevolge van de implementatie van deze applicaties en softwares.


 

Deel III – Projectmanagement

In Deel III worden op Deel I aanvullende en/of van Deel I afwijkende bepalingen opgenomen. Indien in Deel III geen aanvullende c.q. afwijkende bepalingen zijn opgenomen ten opzichte van Deel I, dan wordt te dien aanzien naar de inhoud van Deel I verwezen.

Artikel 24 – Uitvoering van de dienstverlening
1. Indien door IT Efficiency of door IT Efficiency ingeschakelde derden in het kader van de overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door of namens IT Efficiency in redelijkheid gewenste faciliteiten.
2. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, kan IT Efficiency de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. IT Efficiency is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
3. IT Efficiency kan, indien daartoe opdracht is gegeven, bemiddelen bij de totstandkoming van een of meerdere overeenkomsten tussen Opdrachtgever en een derde ten behoeve van de feitelijke uitvoering of leveren van software en/of hardware. In een dergelijk geval zijn altijd de algemene voorwaarden van de betreffende derde van toepassing op de overeenkomst tussen Opdrachtgever en de derde.
4. IT Efficiency kan, slechts met volmacht van de Opdrachtgever, Overeenkomsten met derden aangaan ten behoeve van de feitelijke uitvoering. 

Artikel 25 – Feitelijke projectuitvoering
1. De dienstverlening van IT Efficiency is enkel en alleen gericht op projectmanagement, in de breedste zin van het woord. Uitvoering van werkzaamheden om een werk van stoffelijke aard op te leveren, worden te allen tijde verricht door derden waar Opdrachtgever zelf en rechtstreeks een overeenkomst mee heeft gesloten. IT Efficiency is op geen enkele wijze betrokken bij de uitvoering van deze overeenkomst door de betreffende derde.
2. IT Efficiency kan slechts adviseren en het project managen, maar is nimmer betrokken bij de feitelijke uitvoering door deze derden.
3. Indien en voor zover er door derden zaken worden geleverd, geschiedt zulks uitsluitend onder de reikwijdte van de overeenkomst tussen deze derde en Opdrachtgever, conform de voorwaarden van deze derde. Indien en voor zover daarbij enige garantie is verstrekt, is deze garantie slechts jegens deze derde afdwingbaar. Reclamaties dienen rechtstreeks bij de derde ingediend worden tenzij tussen alle betrokken partijen overeenstemming is bereikt dat IT Efficiency namens Opdrachtgever bevoegd is om reclamaties in te dienen.
4. Opdrachtgever vrijwaart IT Efficiency voor alle aanspraken van Opdrachtgever voortvloeiend uit het feitelijk uitvoeren van werkzaamheden door derden ten behoeve van Opdrachtgever.


 

Deel IV – Trainingen
In Deel IV worden op Deel I aanvullende en/of van Deel I afwijkende bepalingen opgenomen. Indien in Deel IV geen aanvullende c.q. afwijkende bepalingen zijn opgenomen ten opzichte van Deel I, dan wordt te dien aanzien naar de inhoud van Deel I verwezen. 

Artikel 26 – Training
1. Indien hiertoe opdracht is gegeven kan IT Efficiency training verzorgen voor Opdrachtgever en diens medewerkers.
2. De training vindt plaats op locatie van Opdrachtgever of op een nader te bepalen locatie van IT Efficiency. Indien de training plaatsvindt op locatie van Opdrachtgever, is Opdrachtgever verplicht de in het kader van de training vereiste faciliteiten tijdig ter beschikking te stellen. Indien een training niet kan plaatsvinden of vertraging oploopt, doordat Opdrachtgever niet heeft voldaan aan voorgenoemde verplichting, komen alle gevolgen hiervan voor rekening en risico van Opdrachtgever. IT Efficiency is tevens gerechtigd instructies te geven met betrekking tot de geschiktheid van de locatie en daar aanwezige faciliteiten voor aanvang van de training.
3. De inhoud van de door IT Efficiency aangeboden training en de gedurende de training verleende adviezen zijn niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal IT Efficiency de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. De training wordt voor zover mogelijk afgestemd op de wensen van Opdrachtgever alsmede de behoeften van de betreffende deelnemer(s).
4. Opdrachtgever zal IT Efficiency schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de training alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.
5. IT Efficiency is gerechtigd de training te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum indien er te weinig aanmeldingen zijn. Het staat uitsluitend ter oordeel van IT Efficiency om de training te verplaatsen. Indien Opdrachtgever op de nieuwe gestelde datum niet beschikbaar is, heeft Opdrachtgever naar rato recht op restitutie van reeds betaalde gelden of kan zij op een andere datum deelnemen aan training. Partijen zullen hierover in overleg treden. Indien er teveel aanmeldingen zijn, is IT Efficiency gerechtigd de training in meerdere sessies te laten plaatsvinden. Indien van toepassing zal voorgenoemde situatie tijdig met Opdrachtgever worden overlegd.

Hengelo, 10 januari 2022