PRIVACYVERKLARING IT EFFICIENCY

Wij vinden het belangrijk om goed met jouw gegevens (Afnemer) om te gaan. We gaan daarom altijd vertrouwelijk met jouw gegevens om. Dat is het allerbelangrijkste. Alle informatie wordt veilig opgeslagen en is alleen toegankelijk voor diegene die er bij moeten kunnen.
Op deze pagina vind je onze privacyverklaring, cookieverklaring en disclaimer. Deze zijn van toepassing op de websites van IT Efficiency en alle producten en diensten die verband houden met deze verklaringen of die bij verwijzing hierin zijn opgenomen.

ALGEMEEN

Gebruik van deze site van IT Efficiency en de daarmee verbonden sites is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande en de algemene voorwaarden.

GEBRUIK VAN DE WEBSITE

De op deze website getoonde informatie wordt door IT Efficiency met zorg samengesteld. Voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. IT Efficiency verstrekt met deze website enkel informatie over producten en diensten die door IT Efficiency worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE HOUDER VAN DE WEBSITE JEGENS DERDEN

De door IT Efficiency verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. IT Efficiency streeft er voorts naar om deze website voortdurend te onderhouden en te actualiseren, maar kan er niet voor instaan dat de inhoud van (onderdelen van) deze website na verloop van tijd of op het moment dat deze website geraadpleegd wordt nog steeds juist, volledig of actueel is. De verstrekte informatie is dan ook uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Bezoeker van de website is zelf verantwoordelijk voor de keuze - en het gebruik van de informatie.

De websites die vanuit deze website bezocht kunnen worden respectievelijk de websites van waaruit deze website bezocht kan worden, zijn niet door IT Efficiency ingericht en worden ook niet door IT Efficiency onderhouden.

IT Efficiency aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade in verband met het gebruik van deze website en de informatie (of de onmogelijkheid die te gebruiken), daaronder begrepen schade veroorzaakt door virussen of onjuistheid of onvolledigheid van (i) de informatie, (ii) informatie op of via een website waarnaar op de website verwezen wordt, of (iii) informatie van of via een website die naar een website verwijst, (iv) informatie, die zonder voorafgaand overleg met ons op de website wordt geplaatst.

De in dit artikel bedoelde beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt niet voor zover schade het gevolg is van een bewust roekeloze of opzettelijke tekortkoming van IT Efficiency.

AANSPRAKELIJKHEID DERDEN JEGENS DE HOUDER VAN DE WEBSITE

De intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten) met betrekking tot (alle onderdelen van) deze website - waaronder begrepen opmaak, beeldelementen, tekst, foto's e.d. - alsook de rechten met betrekking tot alle publicaties, waarvan door middel van deze website kennis kan worden genomen, berusten uitsluitend bij IT Efficiency, voor zover die rechten niet (tevens) aan derden toekomen. Het is de bezoeker van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IT Efficiency niet toegestaan (onderdelen van) deze website op welke wijze, in welke vorm en voor welk doel dan ook te (doen) overdragen, verveelvoudigen, bewerken of te verspreiden. Het is de bezoeker van deze website slechts toegestaan een reproductie van (onderdelen van) deze website voor eigen persoonlijk (d.w.z. niet beroeps- of bedrijfsmatig) gebruik te maken.

PERSOONSGEGEVENS

In het contactformulier kan één persoon persoonsgegevens vastleggen. Dit betreft naam en email-adres. In de Backstagescan kunnen betrokkenen worden uitgenodigd om hun mening en wensen in te voeren. Dit betreft naam en functie. Verdere persoonsgegevens worden niet verzameld. Afnemer stemt ermee in dat IT Efficiency indien noodzakelijk toegang tot de gegevens krijgt, om bijvoorbeeld betrokkenen te ondersteunen.

IT Efficiency is gebonden aan de Wet bescherming persoonsgegevens. De door u verstrekte persoonsgegevens gebruikt IT Efficiency om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren over haar producten en diensten. Daarbij blijven onverkort de interne en wettelijke spelregels voor de uitwisseling van persoonsgegevens van toepassing. Als u geen informatie over diensten en producten wilt ontvangen, dan kunt u dat bij ons kenbaar maken.

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens gaat IT Efficiency zorgvuldig te werk. Zij gebruikt alleen die gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet of uit verplichtingen die IT Efficiency jegens u is aangegaan, worden zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.

 

TOEPASSELIJK RECHT

Op deze site en op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

WIJZIGINGEN

De informatie en aanbevelingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. IT Efficiency verstrekt door middel van deze site informatie over producten en diensten. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

INZAGE

IT Efficiency is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de AVG: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679). IT Efficiency verbindt zich om de Afnemer ter beschikking gestelde persoonsgegevens behoorlijk en zorgvuldig te verwerken.

U heeft de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien en, bij eventuele onjuistheden, te laten corrigeren. Een overzicht van uw gegevens kunt u schriftelijk bij ons aanvragen.